Intervisie

Door intervisie krijg ik een beter inzicht in mijn professionele rol.

Ik loop soms tegen werkproblemen aan die ik niet alleen kan oplossen!

Tijdens de intervisie reflecteer ik op mijn eigen functioneren met hulp van anderen.

Intervisie

Intervisie is een gestructureerd, zelfsturend groepsleerproces ter vergroting van de professionele effectiviteit van iedere deelnemer. Kenmerkend is de collegiale, onderlinge coaching aan de hand van een concrete werksituatie.

Resultaat

Met intervisiecoaching worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Op een inspirerende wijze leren de intervisieleden van en met elkaar;

  • Het intervisieteam kan op een constructieve en zorgvuldige wijze met elkaar in gesprek gaan over het persoonlijk functioneren;

  • Er is sprake van deskundigheidsbevordering doordat de professionals met elkaar meedenken over persoons-of functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Werkwijze intervisiecoaching

Elke twee á drie maanden vindt er een intervisiebijeenkomst plaatst met collega’s uit de praktijk om dilemma’s in werksituaties te verhelderen en hier effectiever mee om te gaan.

De intervisie-coach begeleidt het proces en geeft inzicht in de diverse intervisiemethoden en vraag- en werkvormen.  De begeleider heeft een schatkist aan methodieken en helpt het intervisieteam telkens weer de juiste methode te kiezen voor het gekozen probleem. Centraal staat het bevorderen van reflectie op je eigen professionele rol.

De intervisiebegeleider heeft ruime ervaring als begeleider op vaardigheid-, inzicht, attitude- en procesniveau en is werkzaam als intervisiecoach bij justitie, huisartsen, apothekers en als intervisiecoach in development programma’s van de TU Eindhoven,Universiteit Jheronimus Academy of Data Science en Nyenrode Business Universiteit. Ze werkt vanuit een integratieve aanpak en hanteert methodieken als Transactionele Analyse, NLP, Gestalt, Systeemdenken en de Group Relations benadering.

Het uiteindelijke doel is dat het intervisieteam zelfstandig de intervisie voortzet met de verkregen methodieken en inzichten.

Comments are closed.